Obowiązek zwrotu odliczonej kwoty z tytułu zakupu kasy rejestrującej

Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy w indywidualnej interpretacji z dnia 11 czerwca 2014 r. nr ITPP1/443-290/14/AJ o obowiązku zwrotu odliczonej kwoty z tytułu zakupu kasy rejestrującej.

Z pytaniem do organu podatkowego zwrócił się Podatnik, który poszerzył działalność gospodarczą o sprzedaż alkoholu. W związku z powyższym zobligowany został do instalacji kasy i rozpoczęcia sprzedaży za jej pośrednictwem. Fiskalizacja kasy została przeprowadzona 14 września 2010 r., pierwsza sprzedaż zaewidencjonowana na kasie miała miejsce 15 września 2010 r. Kwota wydatkowana na zakup kasy rejestrującej została przez odliczona w deklaracji VAT-7 za październik 2010 r. Warunki uprawniające do odliczenia kwoty wydatkowanej na zakup kasy rejestrującej zostały spełnione. Przegląd techniczny kasy został wykonany przez właściwy serwis w dniu 24 czerwca 2013 r.

Podatnik zadał pytanie, czy jest zobowiązany do zwrotu odliczonej kwoty wydatkowanej na zakup kasy rejestrującej ze względu na to, że nie dokonał w obowiązującym terminie zgłoszenia kasy do obowiązkowego przeglądu technicznego przez właściwy serwis w okresie trzech lat od rozpoczęcia ewidencjonowania sprzedaży.

Zdaniem Podatnika według ówcześnie obowiązujących przepisów przeglądy techniczne powinny być dokonywane co 24 miesiące. W związku z powyższym obowiązkowy przegląd techniczny kasy powinien być dokonany najpóźniej w dniu 14 września 2012 r. (2 lata od fiskalizacji kasy). Obowiązku tego nie dopełnił wobec czego jest zobligowany do zwrotu odliczonej kwoty wydatkowanej na zakup kasy rejestrującej.

Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy uznał stanowisko Podatnika za prawidłowe. Wskazał, że obowiązek prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących wynika z zapisu art. 111 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług.

Zgodnie z tym przepisem, podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani prowadzić ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Z zapisu art. 111 ust. 3a pkt 4 ustawy wynika, że podatnicy prowadzący ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących są obowiązani zgłaszać kasy rejestrujące do obowiązkowego przeglądu technicznego właściwemu podmiotowi prowadzącemu serwis kas rejestrujących.

Stosownie do zapisu art. 111 ust. 4 ustawy, podatnicy, którzy rozpoczną ewidencjonowanie obrotu i kwot podatku należnego w obowiązujących terminach, mogą odliczyć od tego podatku kwotę wydatkowaną na zakup każdej z kas rejestrujących zgłoszonych na dzień rozpoczęcia (powstania obowiązku) ewidencjonowania w wysokości 90% jej ceny zakupu (bez podatku), nie więcej jednak niż 700 zł.

Natomiast na podstawie art. 111 ust. 6 ww. ustawy, podatnicy są obowiązani do zwrotu odliczonych lub zwróconych im kwot wydatkowanych na zakup kas rejestrujących, w przypadku gdy w okresie 3 lat od dnia rozpoczęcia ewidencjonowania zaprzestaną ich używania lub nie dokonują w obowiązującym terminie zgłoszenia kasy do obowiązkowego przeglądu technicznego przez właściwy serwis, a także w przypadku naruszenia warunków związanych z odliczeniem tych kwot, określonych w przepisach wydanych na podstawie ust. 7 pkt 1 i 2.

Kwestie dotyczące między innymi obowiązków podatników w zakresie stosowania kas rejestrujących, stanie prawnym obowiązującym do dnia 31 marca 2013 r., regulowały przepisy rozporządzenia ministra finansów z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące oraz warunków ich stosowania (Dz. U. Nr 212, poz. 1338 z późn. zm.)

Zgodnie z § 7 ust. 1 pkt 6 tego rozporządzenia, podatnicy, z zastrzeżeniem ust. 2, są obowiązani m.in. zgłaszać do obowiązkowego przeglądu technicznego kasy u właściwego serwisanta kas w terminach wynikających z § 16 ust. 1.
Jak wynika z zapisu § 16 ust. 1 powołanego rozporządzenia, obowiązkowego przeglądu technicznego kas, o którym mowa w art. 111 ust. 6c ustawy, dokonuje się co 24 miesiące, z zastrzeżeniem ust. 2.

W przypadku kas, o których mowa w § 4 ust. 2, obowiązkowego przeglądu dokonuje się nie rzadziej niż w terminach wymaganych dla ponownej legalizacji określonych w odrębnych przepisach o prawnej kontroli metrologicznej dla taksometru używanego do współpracy z kasą przez podatnika (§ 16 ust. 2).

Skoro – jak wynika z powołanych przepisów – kasy rejestrujące należy poddawać obowiązkowym przeglądom technicznym co 24 miesiące (obecnie co dwa lata zgodnie § 33 ust. 1  rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 14 marca 2013 r. w sprawie kas rejestrujących (Dz. U. z 2013 r., poz. 363)), to w niniejszym przypadku termin dokonania tego przeglądu przypadał na miesiąc wrzesień 2012 r.

Wobec powyższego za słuszne należy uznać stanowisko, zgodnie z którym – wobec dokonania obowiązkowego przeglądu technicznego wykorzystywanej w prowadzonej działalności gospodarczej kasy rejestrującej dopiero w dniu 26 czerwca 2013 r. – Podatnik jest zobowiązany do zwrotu odliczonej uprzednio kwoty wydatkowanej z tytułu zakupu tej kasy, stosownie do zapisu art. 111 ust. 6 ustawy o podatku od towarów i usług.

Źródło: Krajowa Izba Podatkowa